Boka online
Affärsresor: 08-665 10 00
Gruppresor: 08-661 58 00
Privatresor: 08-100 200

Resevillkor

Grekland_The_margi_1.jpg

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Stureplans Resor. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som resenären tagit del av i sin bokningsbekräftelse. 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och Arrangören särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges i kursiv text och fet stil. 

Arrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverande av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET
1.1 Avtalet blir bindande för parterna när Arrangören skriftligen bekräftat resenärernas beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.1.1 Avtalet ingås och blir bindande för parterna när Stureplans Resor skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenärens betalning har kommit Stureplans Resor tillhanda innan förfallodatum.

1.1.2 Det är resenärens ansvar att ta del av resevillkoren och övrig information som gäller för resan innan betalning erläggs. Resenären uppmanas också att läsa igenom färdhandlingar och biljett noggrant då ändringar ofta är förknippade med kostnader hos underleverantör.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra förändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse Arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenär

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan.

1.4.1 Restiderna kan komma att ändras ända fram till avresa. Dessa ändringar står utanför vår kontroll men vi gör vårt yttersta att ändringarna ska ha så lite påverkan som möjligt.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.5.1. Allmän information om pass och visum finns bl.a. på www.swedenabroad.se.
Du som resenär är ansvarig för att ha korrekta dokument enligt inreseregler för din bokade resa.

Stureplans Resor ansvarar inte för länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.  In- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med myndigheter i det land du ska resa till eller vid landets närmaste ambassad.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.6.1 Allmän information om hälsobestämmelser för resmålen finns bl.a. på www.vaccindirekt.se.

1.6.2. Resenären ansvarar för att inhämta information och ta reda på vilka regler som gäller på resmålet kring särskilda behov som härrör till det egna hälsotillståndet. Resenären skall följa de lagar och regler som gäller i de länder som besöks. Mer information finns på UD:s reseinformation https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av Arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete rättelsen medför. Om felaktigheter beror på Arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för denne.

1.10 Huvudresenären skall omgående meddela Arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för Arrangören möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan skall kunna genomföras. Resenären ska isåfall få tydlig information om detta snarast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 Resenärer som i enlighet med pkt 1.12 inte utnyttjar delar av bokad resa har ej rätt till någon återbetalning av icke utnyttjade delar av en resa.  

1.12.2 Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på respektive flygbolags egen hemsida.

1.12.3 Endast flyg faller inte under paketreselagen utan är endast en flygtransport.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.1.1 Till obligatoriska skatter räknas inte eventuella lokala skatter som resenären betalar direkt på destinationen. Stureplans Resor kan normalt ej ombesörja betalning för dessa lokala skatter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.2 Om delbetalningen inte är oss tillhanda innan förfallodatum har Stureplans Resor rätt att avboka arrangemanget.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till Stureplans Resor med en betalning. Delbetalningen är, om inte annat anges, 3 000SEK per person. Resterande belopp skall vara Stureplans Resor tillhanda senast 45 dagar före avresa om inte annat avtalats. Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor och biljettyp. Vid beställning av resa mindre än 45 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omgående och betalning skall kunna styrkas före avresan.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har Arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4.1 Den skäliga ersättningen för eventuell avbokning enligt pkt 2.4 framgår av Stureplans Resors särskilda villkor under pkt 3.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för flera personer än en har Arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldiga att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

2.6.1 Stureplans Resor erbjuder Gouda avbeställningsförsäkring. Försäkringen tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund den betalas, tillsammans med anmälningsavgiften. Denna är ej avboknings- eller återbetalningsbar.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om Arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från Arrangören eller annan.

3.1.1 Om avtalet ändras av resenären som till exempel genom ändrad avreseort, avresedag, reslängd räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt vid ombokningstillfället gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. Vid ändring tas en ombokningsavgift ut på 750: -.

3.1.2 Flygbolagen godtar i regel inte namnbyte. Om flygbolaget godtar en namnändring tillkommer flygbolagets kostnad samt en administrativ avgift på 750:- per person. Tänk på att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat och överensstämmer med uppgifterna i passet.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som Arrangören drabbats av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om Arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har Arrangören rätt till skälig avbeställningsavgift.

 

3.2.1 Anmälningsavgiften samt premie för eventuell avbeställningsförsäkring återbetalas ej vid eventuell avbokning. Avbokningsvillkoren finner du på bokningsbekräftelsen. Avbokningsvillkoren varierar beroende på leverantörernas villkor.

3.2.2 Paketresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Reguljära flygskatter och avgifter återbetalas aldrig.

3.2.3 Avbokar du din paketresa och har tecknat separat Avbeställningsförsäkring (Gouda) gäller dess försäkringsvillkor som återfinns på www.gouda-rf.se.

3.2.4 Vid avbokning av enstaka resenärer i rum/lägenhet krävs vid avbokning ett rumstillägg av kvarvarande resenär/resenärer. Enkelrumstillägget varierar mellan olika hotell. .

 

4. RESENÄRERNS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan till exempel vara att transportföretaget eller annan som Arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta bytet av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresan anses alltid gjorts i skälig tid.

4.1.1 Överlåtelse av paketresa med reguljärflyg är vanligtvis inte möjliga att genomföra utan full kostnad för en helt ny flygbiljett.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för Arrangören. Arrangören skall visa hur kostnaden beräknats.

4.2.1 För det fall att en överlåtelse är möjlig förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden enligt respektive leverantörs villkor med tillägg för vår avgift om 750:-.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnaderna som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE RESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att Arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt i ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.1 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför viktigt att de kontaktuppgifter som lämnas vid bokningstillfället är korrekta och att resenären uppdaterar dessa ända fram till tiden för hemkomst.

5.1.2 Arrangören har rätten att ställa in resor om deltagarantalet understiger det som krävs för resans genomförande. I det fall att resan ställs in återbetalas eventuella inbetalningar på resan. Information om hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras finner resenären på webb och/eller produktblad.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som Arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100:- per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om Arrangören kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver heller inte sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver heller inte Arrangören sänka priset enligt 5.2.3

 

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av väsentlig ändring, till exempel om priset höjs med mer än 8 % av paketresans totalpris, måste resenären meddela Arrangören att avtalet sägs upp inom en av Arrangören angiven skälig tid från det att Arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska Arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangören och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både Arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av det oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extra ordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om Arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraorinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av en sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska Arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om Arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska Arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan Arrangören inte erbjuda detta, får Arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan Arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenäreren har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som Arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan Arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om Arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om Arrangören visar att felet beror på resenären eller tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som Arrangören har anlitat, är Arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som Arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att Arrangören ställt in resan föreligger inte om Arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenärerna inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats om att resan ställts in.

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar före avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är Arrangören ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar Arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att Arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Eventuellt klagomål ska omgående framföras under vistelsen till personal på resmålet alternativt till angivna kontaktuppgifter som återfinns på bokningsbekräftelsen. Om det inte varit möjligt att framföra reklamation på resmålet, ska reklamation ske skriftligen till Stureplans Resor senast en månad efter hemkomst från resan.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om Arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangören anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar Arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från Arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahålls av Arrangören.

9.3.5 För inkvartering gäller att endast den resenär som beställt och avtalat om boende får bo i rummet oavsett om där finns fler bäddar att tillgå.

9.3.6 Extrabädd är inte en standardbädd. Tänk på att en extrabädd ofta kan innebära bäddsoffa, hopfällbar säng eller dylikt.

9.3.7 I de fall resenären har för avsikt att köra bil utomlands ansvarar resenären för att iaktta nödvändiga formaliteter för internationellt körkort i de fall det krävs. 

9.4 Avvikande från researrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Arrangören eller dennes representant.

9.4.1 Vid avvikelse enligt punkt 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

 

10. ARRANGÖREN SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är Arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform http://ec.europa.eu/odr.

12. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

Stureplans Resor reserverar oss för eventuella tryckfel och felskrivningar samt förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar i uppgifterna. Vi förbehåller oss också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelse i de allmänna resevillkoren enligt punkt 5.


 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna
Stureplans Resor är partner till DIB Alliance